Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Have a nice day 🌤
Cảm nhận sau 2 tháng làm việc ở nhà vì dịch Covid-19

Cảm nhận sau 2 tháng làm việc ở nhà vì dịch Covid-19

Thấm thoát đã 2 tháng không lên công ty... WFH đã được gần 2 tháng, bắt đầu có cảm giác nhớ văn phòng, lâu lâu cũng muốn cùng đi ăn trưa với mọi người như lúc trước. Ban đầu cả team đều nghĩ...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/22 17:51

【Ruby on Rails】Webpackerにselect2導入メモ

jQuery導入 select2を使う為に、jQueryが必要です。 jQuery導入方法 select2導入 :terminal yarn add select2 ```javascript:app/javascript/packs/application.js import 'select2' import...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/19 20:37
Source: qiita.com

Ruby on Rails 6にforeman導入メモ

gem導入 ruby:Gemfile gem 'foreman', group: :development Procfile.devを実行するbin/server作成 bin/server #!/bin/bash -i bundle install bundle exec foreman start -f...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/08/31 21:06
Source: qiita.com

PG::UniqueViolation: ERROR: duplicate key value violates unique constraintエラーの解決

PGデータベースにデータをインポートの後など、このエラーが発生する場合があります。 PG::UniqueViolation: ERROR: duplicate key value violates unique constraint...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/08/24 12:15
Source: qiita.com

【Ruby on Rails】WebpackerでBootstrap、jQueryを導入方法

Webpackerのインストール ruby:Gemfile gem "webpacker" bundle install rails webpacker:install Bootstrapの導入 yarn add bootstrap@4.3.1 jquery popper.js ```javascript:webpacker/environment.js const {...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/08/23 20:12
Source: qiita.com

【Ruby on Rails】WebpackerでFontAwesomeを導入方法

Gemのインストール 必須ではないですが、Viewでiconメソッドを使うならば、Gemをインストールする必要です。 ruby:Gemfile gem "font-awesome-sass" FontAwesomeの導入 yarn add...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/08/23 20:10
Source: qiita.com

【Ruby on Rails】Webpackerでcocoonを導入方法

cocoonを使うなら、jQueryが必要なので、WebpackerでjQueryを導入方法はこちらです: 【Ruby on Rails】WebpackerでBootstrap、jQueryを導入方法 ruby:Gemfile gem...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/08/23 20:09
Source: qiita.com

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActionText

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActionText

Cài đặt ActionTextrails action_text:installrake db:migrate Không cần phải có column "content" trong table articlesapp/models/article.rbhas_rich_text :content validates :content, presence: true,...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/08/15 01:06

私 の 日本語 の 最初 の テキスト - My first Japanese text

私 の 日本語 の 最初 の テキスト - My first Japanese text

私 の 日本語 の 最初 の テキスト - My first Japanese text ^_^ おはようございます / こんにちは / こんばんは みんな さん。:)  これ は 私 の 日本語 の 最初 の テキスト。日本語 を べんきょうします。日本語 が ちょっと わかります、漢字 も ちょっとわかります。私 は 日本語 が  好き です。♥  さくら 日本語 学校 で...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 02:06

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây: Tạo file có tên Procfile trong thư mục chính và thêm dòng này: web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx   Tạo file...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58

Sự khác nhau giữa phụ nữ Nhật Bản và Trung Quốc

Sự khác nhau giữa phụ nữ Nhật Bản và Trung Quốc

Bài gốc của bài này là tiếng Trung Quốc, mình dựa theo hai phiên bản tiếng Nhật và tiếng Anh để dịch lại thành tiếng Việt, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm. 1/– Phụ nữ Nhật Bản dạy con...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58

JLPT N3 grammar list

〜たばかり: Vừa mới 〜ようになる: Đã có thể trở thành 〜ことになる: Có quyết định là 〜とても〜ない: Không thể nào mà 〜らしい: Dường như 〜て初めて: Sau khi… rồi thì mới… 〜ないで: Không / Không có 〜によって: Vì / Do 〜のような: Giống...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58

JLPT N2 grammar list

〜ことにする: Quyết định làm gì / Không làm gì 〜ばいいのに: Giá mà… thì tốt 〜なかなか〜ない: Mãi mà không 〜しか〜ない: Không còn cách nào khác 〜わけです: Đương nhiên là 〜にあたる: Tương đương với 以外の: Ngoài 〜というわけではない: Không...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu ích và tiện lợiKiểm tra code rubocopPhân tích và hỗ trợ format lại code rubocop-rails_configCấu hình rubocop cho dự án Ruby on...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58