Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: WordPress
1 articles
Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây: Tạo file có tên Procfile trong thư mục chính và thêm dòng này: web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx   Tạo file composer.json trong thư mục chính và thêm dòng này: { "require": { "hhvm": "3.2.0" } }  Sửa file wp-config.php // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // $url = parse_url(getenv('DATABASE_URL') ? getenv('DATABASE_URL') : getenv('CLEARDB_DATABASE_URL')); /** The name...
Updated by Yuto at 2020-06-25 01:58