Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: WordPress
1 articles
Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây: Tạo file có tên Procfile trong thư mục chính và thêm dòng này: web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx   Tạo file...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58