Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Mac

3 articles
Cách Đổi Ngôn Ngữ Final Cut Pro Mà Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Hệ Thống

Cách Đổi Ngôn Ngữ Final Cut Pro Mà Không Cần Đổi Ngôn Ngữ Hệ Thống

Video này mình xin chia sẻ cho các bạn một cách chuyển đổi ngôn ngữ Final Cut Pro sang tiếng Anh mà không cần đổi ngôn ngữ hệ thống. Cách này làm rất nhanh gọn, không cần cài đặt phức tạp hoặc sử dụng thêm phần mềm nào cả.
Updated by Yuto at 2023-05-12 21:05

gem install mecab を実行する時に「fatal error: 'mecab.h' file not found」エラーの対処

gem install mecab を実行する時に「fatal error: 'mecab.h' file not found」エラーの対処
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05

iTerm2のサーバーログにあるRailsのファイルパスをクリックした時にRubyMineで開けるように設定する

iTerm2のサーバーログにあるRailsのファイルパスをクリックした時にRubyMineで開けるように設定する
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05