Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: Heroku
2 articles
【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

redisを準備する sidekiqを使う為にredisが必要です。 redisインストール(Mac OS) brew install redis redis起動 brew services start redis docker-composeを使う場合 yaml:docker-compose.yml redis: image: redis:latest ...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/10/04 19:03
Source: qiita.com

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây: Tạo file có tên Procfile trong thư mục chính và thêm dòng này: web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx   Tạo file...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58