Yuto Blog

Yuto Blog

Tag: Ruby
10 articles
Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng

Ở phần trước mình có viết bài giới thiệu về cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng, phần tiếp theo này sẽ là Ruby Gold.Chứng chỉ Ruby Gold là gì? Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold version 2.1 hay còn gọi tắt là Ruby Gold hoặc Ruby Vàng, là một chứng chỉ được cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Ruby Association, được điều hành bởi người sáng tạo ra ngôn ngữ Ruby - Yukihiro Matsumoto. Điều kiện để được công nhận đậu Ruby Gold là bạn đã đậu Ruby Silver và trong kỳ thi...
Updated by Yuto at 2022-09-20 19:34
Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng

Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Silver trong một tháng

Phần tiếp theo: Cách học để đậu chứng chỉ Ruby Gold trong một tháng Chứng chỉ Ruby Silver là gì? Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver version 2.1 hay còn gọi tắt là Ruby Silver hoặc Ruby Bạc, là một chứng chỉ được cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Ruby Association, được điều hành bởi người sáng tạo ra ngôn ngữ Ruby - Yukihiro Matsumoto. Mục đích lấy chứng chỉ Ruby Silver Đối với bản thân mình, người bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình Ruby từ năm 2013 thì chứng chỉ này có ý...
Updated by Yuto at 2022-09-20 01:34
Rails 7 + Devise + omniauth-facebook + omniauth-twitterでログイン機能作成(基本から詳細まで)

Rails 7 + Devise + omniauth-facebook + omniauth-twitterでログイン機能作成(基本から詳細まで)

この記事は devise、omniauth-facebook、omniauth-twitterのGemを使って、メールとFacebookとTwitterでログイン機能を作ります。 まずはFacebookとTwitter側の設定から始めます。 Facebook側の設定 アプリを作成URL:https://developers.facebook.com/apps/create (https://developers.facebook.com/apps/create) スクリーンショット 0003-11-07 10.58.46.png https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/35605/a6ba4d02-6d33-f626-6d24-eac36edbc97e.png スクリーンショット 0003-11-07 10.59.42.png...
Updated by Yuto at 2022-01-29 21:22
Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Phiên bản Ruby on Rails 6.0 chính thức được ra mắt vào tháng 8 năm 2019, và ngày 9/12/2020 phiên bản 6.1 đã được release. Trong phiên bản 6.1 mới này, có những cải tiến tập trung cho những tính năng mới của Active Record và database, ví dụ như có thể kết nối nhiều database, horizontal sharding, strict loading, thực hiện xóa bất dồng bộ ở background job...v.v... Điểm lưu ý Để sử dụng được version Ruby on Rails 6.1 thì cần version Ruby 2.5 trở lên. Những tính năng mới Cải tiến về thay đổi kết...
Updated by Yuto at 2022-01-25 11:12

私の使うGem

```ruby:Gemfile #! vim: ruby Yuto's Gemfile source 'https://rubygems.org' gem 'rails' Authentication gem 'devise' # Flexible authentication solution for Rails with Warden gem 'devise-i18n' # Translations for the devise gem gem 'omniauth-facebook' # OmniAuth strategy for Facebook gem 'omniauth-twitter' # OmniAuth strategy for Twitter gem 'omniauth-google-oauth2' # OmniAuth strategy for Google gem 'omniauth-tumblr' # OmniAuth strategy for Tumblr gem 'omniauth-amazon' # OmniAuth strategy for...
Created by Yuto at 2022-01-21 17:42

Rubyで #frozen_string_literal: true というマジックコメントを付ける意味

Rubyで開発する時、rubocopを使ったらよく Missing frozen string literal comment と警告され、ファイルの一番上に「#frozenstringliteral: true」を入れることが推進されます。 簡単に説明すると、Ruby 2.3以降では、#frozenstringliteral: trueというマジックコメントを記述した場合、文字列リテラルで生成される文字列は値が変更できないようにfreezeされ、同じ内容の文字列リテラルは同一の文字列オプジェクトを返すようになります。 #frozenstringliteral: true がない場合 ```ruby text1 = 'Hello world' text2 = 'Hello world' puts text1.objectid == text2.objectid ``` 文字列の内容が同じでもオブジェクトが別の為、falseを返します。 #frozenstringliteral: true がある場合 ```ruby #frozenstringliteral:...
Updated by Yuto at 2022-01-20 23:55
Phạm vi của biến và hằng trong Ruby

Phạm vi của biến và hằng trong Ruby

Bảng dưới đây mô tả về quy tắc đặt tên và phạm vi sử dụng của biến (variable) và hằng (constant) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Trong Ruby có những loại biến số: - Local variable - Global variable - Class variable - Instance variable Loại biến số được xác định dựa vào cách đặt tên. Tùy thuộc vào từng loại biến mà phạm vi sử dụng và kết quả trả về khi tham chiếu biến chưa được khai báo sẽ khác nhau. Quy tắc đặt tên biến và hằng | Loại biến và hằng | Quy tắc đặt tên | Phạm vi sử dụng | Kết...
Updated by Yuto at 2021-06-04 09:59
Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Về sự khác nhau giữa 3 phương thức này thì được tóm gọn như sau: | Phương thức | Xuống dòng ở cuối | Phương thức cấu thành | Khi bên trong có dấu \ | | --- | --- | --- | --- | | p | Có | inspect | Xuất ra y vậy | | print | Không | tos | Xuất ra kết quả | | puts | Có | tos | Xuất ra kết quả | Ví dụ khi sử dụng phương thức p ```ruby p "a\nb" => "a\nb" p 'a\nb' => "a\nb' ``` Phương thức p thường được...
Created by Yuto at 2021-06-04 09:46
Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Dưới đây là danh sách các từ khóa (reserved word) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Từ khóa không thể được dùng để đặt tên biến...v..v.. nil true false not or and BEGIN END begin end do then yield rescue ensure class module def defined? alias undef super self return white until for in break next redo retry case when if unless else elsif __LINE__ __FILE__ __ENCODING__
Created by Yuto at 2021-05-28 09:51
【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu ích và tiện lợiKiểm tra code rubocopPhân tích và hỗ trợ format lại code rubocop-rails_configCấu hình rubocop cho dự án Ruby on Rails rails_best_practicesKiểm tra chất lượng code bulletKiểm tra N+1 query Xác thực & Phân quyềndeviseHộ trợ xác thực người dùng cancancanĐịnh nghĩa và kiểm tra phân quyền Front-endfont-awesome-sassHỗ trợ sử dụng Font Awesome icon rails_sortableDễ dàng sắp xếp thứ tự bằng việc drag & drop gritterTạo các flash...
Updated by Yuto at 2020-06-25 01:58