Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: Ruby
6 articles

Rubyで #frozen_string_literal: true というマジックコメントを付ける意味

Rubyで開発する時、rubocopを使ったらよく Missing frozen string literal comment と警告され、ファイルの一番上に「#frozenstringliteral: true」を入れることが推進されます。 簡単に説明すると、Ruby 2.3以降では、#frozenstringliteral:...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/10/03 06:00
Source: qiita.com

Phạm vi của biến và hằng trong Ruby

Phạm vi của biến và hằng trong Ruby

Bảng dưới đây mô tả về quy tắc đặt tên và phạm vi sử dụng của biến (variable) và hằng (constant) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Trong Ruby có những loại biến số: - Local variable - Global...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/04 09:59

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Về sự khác nhau giữa 3 phương thức này thì được tóm gọn như sau: | Phương thức | Xuống dòng ở cuối |...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/04 09:57

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Dưới đây là danh sách các từ khóa (reserved word) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Từ khóa không thể được dùng để đặt tên biến...v..v.. nil true false not or and BEGIN END begin end do then yield...
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/28 09:51

Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Một số tính năng mới và sự thay đổi của phiên bản Ruby on Rails 6.1

Phiên bản Ruby on Rails 6.0 chính thức được ra mắt vào tháng 8 năm 2019, và ngày 9/12/2020 phiên bản 6.1 đã được release. Trong phiên bản 6.1 mới này, có những cải tiến tập trung cho những tính...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 10:09

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu ích và tiện lợiKiểm tra code rubocopPhân tích và hỗ trợ format lại code rubocop-rails_configCấu hình rubocop cho dự án Ruby on...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/25 01:58