Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Japanese compare

Displaying 4 items

Phân biệt 使用 (sử dụng), 利用 (lợi dụng), 活用 (tận dụng)

Phân biệt 使用 (sử dụng), 利用 (lợi dụng), 活用 (tận dụng)
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05

Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)

Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05

Phân biệt 〜にくい và 〜づらい (khó khăn khi làm gì đó)

So sánh sự khác nhau giữa 〜にくい và 〜づらい (khó khăn khi làm gì đó)
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05

Phân biệt 探す và 捜す (tìm kiếm)

So sánh giữa hai cách nói 探す và 捜す (tìm kiếm)
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05