Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Japanese compare

Displaying 4 items

Phân biệt 使用 (sử dụng), 利用 (lợi dụng), 活用 (tận dụng)

Phân biệt 使用 (sử dụng), 利用 (lợi dụng), 活用 (tận dụng)
Updated at 2023-05-09

Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)

Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)
Updated at 2023-05-09

Phân biệt 〜にくい và 〜づらい (khó khăn khi làm gì đó)

So sánh sự khác nhau giữa 〜にくい và 〜づらい (khó khăn khi làm gì đó)
Updated at 2023-05-09

Phân biệt 探す và 捜す (tìm kiếm)

So sánh giữa hai cách nói 探す và 捜す (tìm kiếm)
Updated at 2023-05-09