Phân biệt かつて (đã từng) và かねて (từ trước đã)

かつて

Có nghĩa là đã từng, trước đây đã từng. Diễn tả một việc đã từng có trong quá khứ, bây giờ thì không.
Ví dụ: 
かつてそう思っていた。
Đã từng nghĩ như thế (bây giờ thì không)

かねて

Có nghĩa là trước đây đã, từ trước đã...v..v. Diễn tả một việc đã từng có trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm nói
Ví dụ:
かねてからそう思っている。
Từ trước đây đã nghĩ như thế (bây giờ vẫn còn)

Created by Yuto at 2022-06-06 18:44
0
Like this article