Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: Mail
1 articles
【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

Cài đặt Mailcatchergem install mailcatcher Khởi động Mailcatcher mailcatcher Sau đó truy cập vào http://localhost:1080 để mở trang quản lý mail Thiết lập trong...
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/09/22 18:54