Yuto Blog

Yuto Blog

Ruby on Rails 7 search selectbox with select2 and stimulus

Install select2 and jQuery

yarn add select2 jquery

Create select2 controller

import { Controller } from "@hotwired/stimulus"
import $ from 'jquery';
import 'select2/dist/css/select2.min.css'
import Select2 from "select2"

export default class extends Controller {
 connect() {
  Select2()
  $('.select2').select2();
 }
}
import Select2Controller from "./select2_controller"
application.register("select2", Select2Controller)

Use select2 in views

   div data-controller="select2"
    = f.input :product_id,
     collection: Product.all,
     input_html: { class: 'select2' }
Created by Yuto at 2022-01-26 19:37
1
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.