Yuto Blog

Japan, Code and Photo

Ruby on Rails + Docker + Capistrano + Puma + Nginx AWS EC2へデプロイ方法のメモ

AWS EC2 インスタンスの準備 AWS コンソールにアクセスする 「Launch...

Ruby on Rails AWS Docker MySQL Nginx

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActionText

Cài đặt ActionTextrails...

Ruby on Rails

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActiveStorage để upload hình ảnh

Cài đặt ActiveStoragerails...

AWS Ruby on Rails

【Ruby on Rails】Sử dụng tùy chọn shallow trong file routes

Khi sử dụng nest resources, khai báo tùy...

Ruby on Rails

私 の 日本語 の 最初 の テキスト - My first Japanese text

私 の 日本語 の 最初 の テキスト - My first Japanese text...

Japanese Mood

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku còn có thể host được trang...

Heroku WordPress

Sự khác nhau giữa phụ nữ Nhật Bản và Trung Quốc

Bài gốc của bài này là tiếng Trung Quốc,...

Japan life

JLPT N3 grammar list

〜たばかり: Vừa mới 〜ようになる: Đã có thể trở...

Japanese JLPT

JLPT N2 grammar list

〜ことにする: Quyết định làm gì / Không làm...

Japanese JLPT

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu...

Ruby on Rails Ruby