Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề UI - UX

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề UI - UX

Từ vựng IT chủ đề UI - UX

Japanese English Vietnamese
ローディングスピナー Loading spinner
プログラスバー Progress bar
矢印
()
Arrow Mũi tên
ボタン Button Nút bấm
サムネイル Thumbnail Hình thu nhỏ
インターフェース Interface Giao diện
テーマ Theme
フィールド Field
チェックボックス Checkbox
ポップアップ Popup
ラベル Label Nhãn
アイコン Icon
テキストフィールド Textfield
テキストエリア Textarea
ラジオボタン Radio button
スライダー Slider
ツールチップ Tool tip
モーダルウインドウ Modal window
検索フィールド
()
Search field Ô tìm kiếm
ドロップダウンメニュー Dropdown menu
ドロップダウンリスト Dropdown list
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (17 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.