Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Mail

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Mail

Từ vựng IT chủ đề Mail

Japanese English Vietnamese
メールマガジン Mai magazine Mail tạp chí
グループ Group Nhóm
電子メール
()
Electric mail Thư điện tử
迷惑メール
()
Spam mail Thư rác
送信
()
Send Gửi
受信
()
Receive Nhận tin
返信
()
Reply Trả lời
メールアドレス Mail address Địa chỉ mail
件名
()
Subject Chủ đề
開封
()
Open Mở
メンバー Member Thành viên
下書き
()
Draft Nháp
全員に返信
()
Reply all Trả lời tất cả
署名
()
Signature Chữ ký
メッセージ Message Tin nhắn
名称
()
Name Tên gọi
メール Mail
転送
()
Forward Chuyển tiếp
宛先
()
To Nơi gửi đến
スレッド Thread Chủ đề
連絡先
()
Contact Địa chỉ liên lạc
添付
()
Attachment Đính kèm
既読
()
Seen Đã đọc
未読
()
Unread Chưa đọc
未開封
()
Unopened Chưa mở
送受信
()
Send and receive Nhận và gửi
スパムメール Spam mail Thư rác
送信者
()
Sender Người gửi
添付ファイル
()
Attached file File đính kèm
Updated at 2023-01-04
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (45 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.