Yuto Blog
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

Abbr English Description
DDoS Distributed Denial of Service
PII Personally Identifiable Information
CICD Continuous Integration / Continuous Delivery
SSH Secure Shell
IP Internet Protocol
CIDR Classless Inter Domain Routing
ECMP Equal Cost Multipath Routing
OS Operating System
SNS Social Networking Service
DNS Domain Name System
NS Name Server
FQDN Fully Qualified Domain Name
TLD Top Level Domain
SLD Second Level Domain
TTL Time To Live
EMS Express Mail Service
FIFO First In First Out
DEK Data Encryption Key
URL Uniform Resource Locator
URI Uniform Resource Identifier
URN
CORS Cross Origin Resource Sharing
DRY Dont't Repeat Yourself
FTP File Transfer Protocol
FTPS File Transfer Protocol over SSL
SFTP Secure File Transfer Protocol
OLTP Online Transactional Processing
OLAP Online Analytical Processing
TCP Transmission Control Protocol
SFTP Secure File Transfer Protocol
BASH Bourne Again Shell
CDN Content Delivery Network
CRUD Create, Read, Update, Delete
CLI Command Line Interface
CTA Call To Action
OAUTH Open Authentication
REST Representational State Transfer
WYSIWYG What You See Is What You Get
XML Extensible Markup Language
GUI Graphical User Interface
UI User Interface
UX User Experience
TDD Test Driven Development
MFA Multi Factor Authentication
JSON Javascript Object Notation
CV Curriculum Vitae
RDB Relational Database
ORM Object Relational Mapping
AJAX Asynchronous JavaScript and XML
HTML Hypertext Markup Language

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<

Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05
Rate this article: 4.9/5 (27 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.