Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

IT Word Japanese

Updated by Yuto Yasunaga at 2021/03/31 21:15

Từ vựng IT chủ đề Thuật Ngữ Viết Tắt

Japanese English Vietnamese
HTTP HyperText Transfer Protocol
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
SQL Structured Query Language
ASCII American Standard Code for Information Interchange
DOM Document Object Model
API Application Programming Interface
SPA Single Page Application
HTML Hypertext Markup Language
AJAX Asynchronous JavaScript and XML
DRY Dont't Repeat Yourself
RDB Relational Database
CV Curriculum Vitae

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<


Back