Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím
Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/15 06:15

Từ vựng IT chủ đề Bàn Phím

Japanese English Vietnamese
ページアップキー Page Up Phím Page Up
ページダウンキー Page Down Phím Page Down
タブキー Tab Phím Tab
エスケープキー ESC Phím thoát
オルトキー Alt Phím Alt
キャプスロックキー Caps Lock Phím Caps Lock
シフトキー Shift Phím Shift
コントロールキー Ctrl Phím Ctrl
エンターキー Enter Phím Enter
ウィンドウズキー Windows Phím Windows
バックスペースキー Backspace Phím xóa lùi
プリントスクリーンキー Print Screen Phím chụp màn hình
スクロールロックキー Scroll Lock Phím Scroll Lock
ポーズブレークキー Pause Break Phím Pause Break
インサートキー Insert Phím Insert
デリートキー Delete Phím xóa
ホームキー Home Phím Home
エンドキー End Phím End

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<


Back