Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Từ vựng IT chủ đề Tên các chức vụ

Japanese English Vietnamese
ブリッジシステムエンジニア Bridge System Engineer Kỹ sư cầu nối
システムエンジニア System Engineer Kỹ sư hệ thống
テスター Tester
ジュニアエンジニア Junior Engineer Kỹ sư ít kinh nghiệm
シニアエンジニア Senior Engineer Kỹ sư nhiều kinh nghiệm
プログラマー Programmer Lập trình viên
ネットワークエンジニア Network Engineer Kỹ sư mạng
プロジェクトマネージャー Project Manager Quản lý dự án
エンジニア Engineer Kỹ sư
コンサルティング Consulting Tư vấn
技術コンサルティング(ぎじゅつコンサルティング) Technical Consulting Tư vấn kỹ thuật

Mời các bạn xem trên trang web chính thức tiengnhatit.com
Rất nhiều từ vựng IT kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa dễ hiểu
>>> Link bài gốc <<<

Created by Yuto at 2022-05-03 21:53
0
Like this article