Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Phát Triển Sản Phẩm

Viettel Money – Ngân hàng số của người Việt iOS
Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Phát Triển Sản Phẩm

Từ vựng IT chủ đề Phát Triển Sản Phẩm

Japanese English Vietnamese
バージョン Version Phiên bản
~版
()
~ version Phiên bản ~
機能
()
Function Chức năng
ワークフロー Workflow Tiến trình công việc
処理
()
Process Tiến trình
リリース Release Tung ra
改善
()
Improve Cải thiện
モブプロ Mob programming Lập trình nhóm
ペアプロ Pair programming Lập trình cặp
配備
()
Deployment Triển khai
ソフトウエア Software Phần mềm
ハードウエア Hardware Phần cứng
要件
()
Requirement Yêu cầu
要件定義
()
Requirement definition Định nghĩa yêu cầu
基本設計
()
Basic design Thiết kế cơ bản
外部設計
()
External design Thiết kế cơ bản
詳細設計
()
Detailed design Thiết kế chi tiết
内部設計
()
Internal design Thiết kế chi tiết
アナリスト Analyst Phân tích
分析
()
Analyst Phân tích
問題
()
Issue Vấn đề
メジャーアップデート Major update Nâng cấp lớn
テスト Test
単体テスト
()
Unit test
結合テスト
()
Integration test
機能テスト
()
Function test
性能
()
Feature Tính năng
機能一覧
()
Functions list Danh sách chức năng
画面遷移図
()
Screen transition diagram Sơ đồ di chuyển màn hình
画面設計書
()
Screen design document Tài liệu thiết kế màn hình
実装
()
Implement Thực hiện
テーブル設計書
()
Table design document Tài liệu thiết kế table
設計
()
Design Thiết kế
ER図
()
Entity relationship diagram Mô hình quan hệ thực thể
実体関連モデル
()
Entity relationship diagram Mô hình quan hệ thực thể
フェーズ Phase Giai đoạn
計画
()
Plan Kế hoạch
プラン Plan Kế hoạch
要件一覧
()
Requirement list Danh sách yêu cầu
進捗
()
Progress Tiến độ
開発
()
Development Phát triển
レビュー Review Xem lại
引き継ぎ
()
Take over Tiếp quản
デッドライン Deadline Hạn chót
納期
()
Deadline Hạn chót
期限
()
Deadline Hạn chót
締め切り
()
Deadline Hạn chót
システムアナリスト System analyst Phân tích hệ thống
パターン Pattern Mô hình
パッケージ Package Đóng gói
Updated at 2023-01-04
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (44 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.