Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Máy Vi Tính

HSBC - Mở thẻ tín dụng
Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Máy Vi Tính

Từ vựng IT chủ đề Máy Vi Tính

Japanese English Vietnamese
共有フォルダ
()
Shared Folder Thư mục chia sẻ
共有ファイル
()
Shared File File chia sẻ
隠しファイル
()
Hidden File File ẩn
拡張子
()
Extension Đuôi file
アドイン Add-in
プラグイン Plugin
ツール Tool Công cụ
ランチャー Launcher Trình khởi chạy
アプリケーション Application Ứng dụng
フォルダー Folder Thư mục
アプリ App Ứng dụng
ファイル File Tập tin
メモ帳
()
Notepad
カーソル Cursor Con trỏ
オン On Mở
オフ Off Tắt
テキストエディタ Text editor Trình soạn thảo văn bản
デバイス Device Thiết bị
システム System Hệ thống
ギャラリー Gallery
ディレクトリ Directory Đường dẫn thư mục
キャッシュ Cache Bộ nhớ đệm
管理者
()
Administrator Người quản lý
モデレーター Moderator Người điều hành
インターネットエクスプローラー Internet explorer
バッチ Batch
コマンドプロンプト Command prompt
リードミー Readme
ターミナル Terminal
電卓
()
Calculator Máy tính
ペイント Paint
ショートカット Shortcut
スクリーンショット Screenshot Ảnh chụp màn hình
スクショ Screenshot Ảnh chụp màn hình
ボリューム Volume Âm lượng
電源
()
Power Nguồn điện
セーフモード Safe mode Chế độ an toàn
ポインタ Pointer Con trỏ
ウィンドウズ Windows
マイコンピュータ My Computer
マイネットワーク My Network
ゴミ箱
()
Recycle Bin Thùng rác
エクスプローラ Explorer
コントロールパネル Control Panel
ウインドウ Window Cửa sổ
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.8/5 (15 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.