Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Git

Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Git

Từ vựng IT chủ đề Git

Japanese English Vietnamese
ヘッド Head
フェッチ Fetch
チェックアウト Checkout
マージ Merge Hợp nhất
プルリク Pull request
プルリクエスト Pull request
プル Pull
プッシュ Push
リベース Rebase
コンフリクト Conflict
フォーク Fork
クローン Clone
ステージ Stage
インデックス Index
ワークツリー Work tree
ノンベアリポジトリ Non bare repository
ベアリポジトリ Bare repository
ローカルリポジトリ Local repository
リモートリポジトリ Remote repository
リポジトリ Repository
コミット Commit
リセット Reset
ハンク Hunk
ブランチ Branch
Xem bài đầy đủ tại:https://tiengnhatit.com/chu-de-tu-vung/git
Updated at 2023-01-01
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.8/5 (22 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.