Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Từ vựng IT chủ đề Bảo mật

Viettel Money – Ngân hàng số của người Việt iOS
Nội dung chính
Từ vựng IT chủ đề Bảo mật

Từ vựng IT chủ đề Bảo mật

Japanese English Vietnamese
リファラー Referer
ショルダーハッキング Shoulder hacking
認証
()
Authentication Xác thực
承認
()
Authorization Phê duyệt
脆弱性
()
Vulnerability Lỗ hổng
証明書
()
Certificate Giấy chứng nhận
個人情報
()
Persional Information Thông tin cá nhân
ハッキング Hacking
暗号化
()
Encrypt Mã hóa
デジタル署名
()
Digital Signature Chữ ký điện tử
認証
()
Certification Chứng nhận
暗証番号
()
Password Number Mã số bảo vệ
アラート Alert Thông báo
アラーム Alarm Báo động
クレジットカード Credit card
デビットカード Debit card
パスワード Password Mật khẩu
復号化
()
Decrypt Giải mã
アカウント Account Tài khoản
位置情報
()
Location information Thông tin địa điểm
許可
()
Allow Cho phép
許可
()
Permission Quyền hạn
パーミッション Permission Quyền hạn
情報
()
Information Thông tin
警告
()
Warning Cảnh báo
ライセンス License Giấy phép
ウイルス Virus
セキュリティー Security Bảo mật
権限
()
Authority Quyền hạn
Updated at 2023-01-04
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (35 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.