Yuto Blog

Yuto Blog

【Ruby on Rails】Hướng dẫn làm chức năng sort với jquery-ui sortable

【Ruby on Rails】Hướng dẫn làm chức năng sort với jquery-ui sortable

Cài đặt jQuery và jQuery-ui

yarn add popper.js jquery jquery-ui
config/webpack/environment.js
const { environment } = require('@rails/webpacker')

// Add
const webpack = require('webpack')
environment.plugins.append(
 'Provide',
 new webpack.ProvidePlugin({
  $: 'jquery',
  jQuery: 'jquery',
  Popper: ['popper.js', 'default']
 })
)
// Add

module.exports = environment
app/javascript/packs/application.js
require("jquery")
require("jquery-ui/ui/widgets/sortable")
require("jquery-ui/ui/effects/effect-highlight") // Highlight effect

Giả sử có model là Product, và table products tồn tại column "sort" dạng integer

app/models/product.rb
scope :default_order, -> { order("sort") }
config/routes.rb
resources :products do
 member do
  patch :sort
 end
end
app/controllers/products_controller.rb
def index
 @products = Product.all.default_order
end

def sort
 product = Product.find(params[:id])
 product.update_column(:sort, params[:sort])
 Product.where.not(id: product.id).default_order.each_with_index do |other_product, index|
  sort = index
  sort += 1 if sort >= product.sort
  other_product.update_column(:sort, sort)
 end
end
app/views/products/index.html.slim
table.table.table-striped
 thead
  tr
   th Sort
   th Product name
   th Product code
 tbody.sortable
  - @products.each do |product|
   tr data-url=sort_product_path(product)
    td= product.sort
    td= product.name
    td= product.code
app/javascript/src/sortable.js
$(document).on("turbolinks:load", function() {
 $(".sortable").sortable({
  update: function(event, ui) {
   $.ajax({
    dataType: "json",
    url: ui.item.data("url"),
    type: "PATCH",
    data: {sort: ui.item.index()}
   });
  },
  // Highlight effect
  stop: function(event, ui) {
   ui.item.children('td').effect('highlight', { color: "#00FF00" }, 500)
  }
 });
});
app/javascript/packs/application.js
require("../src/sortable")

Kết quả:
https://yuto-sortable.herokuapp.com/

Updated by Yuto at 2021-06-18 17:19
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.