Category

Technology

Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS thì dùng lệnh sau: find . -type f...

Mac OS Ubuntu

【Ruby on Rails】Hướng dẫn làm chức năng sort với jquery-ui sortable

Cài đặt jQuery và jQuery-uiyarn add...

Ruby on Rails JavaScript jQuery

【Ruby on Rails】sidekiqの導入手順(ローカル、Heroku、AWS EC2、Docker、Capistrano)

AWS Heroku Ruby on Rails

Review về wifi của BIGLOBE

Review nhẹ sau 2 tuần sử dụng dịch vụ wifi...

Wifi

Những thủ thuật tìm kiếm trên Google

Google là trang web được truy cập nhiều...

Google

【Ruby on Rails】Dùng Mailcatcher để test mail ở môi trường development, docker

Cài đặt Mailcatchergem install...

Docker Mail Ruby on Rails

Gitのmasterブランチ意外、全てのブランチを一括削除する

Git

【Ruby on Rails】Webpackerにselect2導入メモ

jQuery Ruby on Rails

Ruby on Rails 6にforeman導入メモ

Ruby on Rails

PG::UniqueViolation: ERROR: duplicate key value violates unique constraintエラーの解決

PostgreSQL Ruby on Rails

【Ruby on Rails】WebpackerでBootstrap、jQueryを導入方法

jQuery Ruby on Rails

【Ruby on Rails】WebpackerでFontAwesomeを導入方法

Ruby on Rails

【Ruby on Rails】Webpackerでcocoonを導入方法

Ruby on Rails

【Ruby on Rails】RSpecとShoulda Matchersを導入メモ

...

Ruby on Rails

Ruby on Rails + Docker + Capistrano + Puma + Nginx AWS EC2へデプロイ方法のメモ

AWS EC2 インスタンスの準備 AWS コンソールにアクセスする 「Launch...

Ruby on Rails AWS Docker MySQL Nginx

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActionText

Cài đặt ActionTextrails...

Ruby on Rails

【 Ruby on Rails】Hướng dẫn sử dụng ActiveStorage để upload hình ảnh

Cài đặt ActiveStoragerails...

AWS Ruby on Rails

【Ruby on Rails】Sử dụng tùy chọn shallow trong file routes

Khi sử dụng nest resources, khai báo tùy...

Ruby on Rails

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku còn có thể host được trang...

Heroku WordPress

【Ruby on Rails】Một số gem hữu ích

Đây là một số gem mình thường dùng, rất hữu...

Ruby on Rails Ruby