Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Tag: Mac OS
1 articles

Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS thì dùng lệnh sau: find . -type f -name '*.txt' -exec sed -i '' 's/[[:space:]]*$//' {} \+ Trong đó *.txt là đuôi của file trong folder muốn xóa khoảng trắng dư thừa.
Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/14 04:36