Tag

Mac OS

Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS thì dùng lệnh sau: find . -type f -name...

Mac OS Ubuntu