Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS Ubuntu

Updated by Yuto Yasunaga at 2020/12/13 19:36

Mac OS thì dùng lệnh sau:

find . -type f -name '*.txt' -exec sed -i '' 's/[[:space:]]*$//' {} \+

Trong đó *.txt là đuôi của file trong folder muốn xóa khoảng trắng dư thừa.


Back