Xóa những khoảng trắng dư thừa (trail space) các file trong folder

Mac OS Ubuntu

Posted by Yuto Yasunaga at 2020-10-05 03:28:16 +0900
Mac OS thì dùng lệnh sau:

find . -type f -name '*.txt' -exec sed -i '' 's/[[:space:]]*$//' {} \+

Trong đó ```*.txt``` là đuôi của file trong folder muốn xóa khoảng trắng dư thừa.

Back