Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby
Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/05/28 09:51

Dưới đây là danh sách các từ khóa (reserved word) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Từ khóa không thể được dùng để đặt tên biến...v..v..

nil true false not or and
BEGIN END begin end do then yield rescue ensure
class module def defined? alias undef super self return
white until for in break next redo retry
case when if unless else elsif
__LINE__ __FILE__
__ENCODING__

Back