Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Ruby

Dưới đây là danh sách các từ khóa (reserved word) trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Từ khóa không thể được dùng để đặt tên biến...v..v..

nil true false not or and
BEGIN END begin end do then yield rescue ensure
class module def defined? alias undef super self return
white until for in break next redo retry
case when if unless else elsif
__LINE__ __FILE__
__ENCODING__
Created by Yuto at 2021-05-28 09:51
1
Like this article