Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

Ruby 3.2.0をインストールする時、"The Ruby openssl extension was not compiled."エラーが出てインストールできない場合の対策

Nội dung chính

環境

 • MacBook Pro M1 Max
 • macOS 13.1 (Ventura)
 • rbenv 1.2.0-50-g593f820

問題

Ruby 3.2.0をインストールしている途中、以下のエラーが出ました。

Copy zsh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Inspect or clean up the working tree at /var/folders/49/nz02t3_136xgn4jlw6z9r1q40000gn/T/ruby-build.20221229163135.84880.33u6aF
Results logged to /var/folders/49/nz02t3_136xgn4jlw6z9r1q40000gn/T/ruby-build.20221229163135.84880.log

Last 10 log lines:
ERROR: Ruby install aborted due to missing extensions
Configure options used:
 --prefix=/Users/yuto/.anyenv/envs/rbenv/versions/3.2.0
 --enable-shared
 --with-readline-dir=/opt/homebrew/opt/readline
 --with-gmp-dir=/opt/homebrew/opt/gmp
 --with-openssl-dir=/usr/local/opt/openssl@1.1
 CC=clang
 LDFLAGS=-L/Users/yuto/.anyenv/envs/rbenv/versions/3.2.0/lib -L/opt/homebrew/opt/imagemagick@6/lib
 CPPFLAGS=-I/Users/yuto/.anyenv/envs/rbenv/versions/3.2.0/include -I/opt/homebrew/opt/imagemagick@6/include

ログを確認したら以下の原因が分かりました。

Copy zsh
1
The Ruby openssl extension was not compiled.

おそらくopenssl関連の問題が起きていると思われます。

解決策

openssl, readline, libyamlを再インストールします。

Copy zsh
1
brew uninstall openssl@1.1 readline libyaml

それから以下のコマンドで無事にRuby 3.2.0がインスールできました。

Copy zsh
1
2
export RUBY_CONFIGURE_OPTS="--with-openssl-dir=$(brew --prefix openssl@1.1)"
rbenv install 3.2.0
Updated at 2023-03-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 5/5 (52 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.