Yuto Blog

Yuto Blog

Ruby on Rails 6にTailwindCSSを導入(Gemを使わず)

Yarnで必要なものをインストールする

yarn add tailwindcss@npm:@tailwindcss/postcss7-compat @tailwindcss/postcss7-compat postcss@^7 autoprefixer@^9

tailwind.config.jsファイルを生成する

yarn tailwindcss init app/javascript/packs/tailwind.config.js
app/javascript/packs/tailwind.config.js
module.exports = {
 purge: [
  './app/**/*.html.erb',
  './app/**/*.html.slim',
  './app/helpers/**/*.rb',
  './app/javascript/packs/**/*.js',
 ],
 // 省略

postcss.config.jsファイルを編集する

postcss.config.js
module.exports = {
 plugins: [
  require('tailwindcss')('./app/javascript/packs/tailwind.config.js'), // 追加
  require('autoprefixer'),                       // 追加
  require('postcss-import'),
  require('postcss-flexbugs-fixes'),
  require('postcss-preset-env')({
   autoprefixer: {
    flexbox: 'no-2009'
   },
   stage: 3
  })
 ]
}

TailwindCSSの必要なファイルをインポートする

app/assets/stylesheets/application.scss
@import "tailwindcss/base";
@import "tailwindcss/components";
@import "tailwindcss/utilities";
app/javascript/packs/application.js
import '../../assets/stylesheets/application.scss'

終わり

Updated by Yuto at 2022-01-20 23:55
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.