Yuto Blog

Yuto Blog

Ruby on Rails アプリにVuetifyとFontAwesomeの導入

Vuetify導入

yarn add vuetify @fortawesome/fontawesome-free
app/javascript/packs/plugins/vuetify.js
import Vue from 'vue'
import Vuetify from 'vuetify'
import "vuetify/dist/vuetify.min.css"
import '@fortawesome/fontawesome-free/css/all.css'

Vue.use(Vuetify)
export default new Vuetify({
 icons: {
  iconfont: 'fa',
 }
})
app/javascript/packs/main.js
import vuetify from './plugins/vuetify'

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
 const app = new Vue({
  vuetify,
  render: h => h(App)
 }).$mount()
 document.body.appendChild(app.$el)
})

使用例

<v-icon>fas fa-home</v-icon>

FontAwesome導入

yarn add @fortawesome/fontawesome-svg-core @fortawesome/vue-fontawesome
app/javascript/packs/main.js
import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/vue-fontawesome'
Vue.config.productionTip = false
Vue.component('FontAwesomeIcon', FontAwesomeIcon)

使用例

<FontAwesomeIcon icon="user"/>
<FontAwesomeIcon :icon="['far', 'star']"/>
<FontAwesomeIcon :icon="['fab', 'facebook']"/>
Updated by Yuto at 2022-01-21 17:24
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.