Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

【Ruby on Rails】WebpackerでFontAwesomeを導入方法

Gemのインストール

必須ではないですが、Viewでiconメソッドを使うならば、Gemをインストールする必要です。

Copy Gemfile
1
gem "font-awesome-sass"

FontAwesomeの導入

Copy
1
yarn add @fortawesome/fontawesome-free
Copy app/javascript/packs/application.js
1
import "@fortawesome/fontawesome-free/js/all"
Copy app/javascripts/src/application.scss
1
@import "@fortawesome/fontawesome-free/scss/fontawesome";

>>> FontAwesome free icons

この記事はQiitaのマイページにも掲載しました。
Updated by Yuto at 2023-05-09 21:05
Rate this article: 5/5 (35 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.