Yuto Blog

Yuto Blog

【Ruby on Rails】WebpackerでBootstrap、jQueryを導入方法

Webpackerのインストール

Gemfile
gem "webpacker"

bundle install

rails webpacker:install

Bootstrapの導入

yarn add bootstrap@4.3.1 jquery popper.js
webpacker/environment.js
const { environment } = require('@rails/webpacker')

// ↓↓↓
const webpack = require('webpack')
environment.plugins.append(
  'Provide',
  new webpack.ProvidePlugin({
    $: 'jquery',
    jQuery: 'jquery',
    Popper: ['popper.js', 'default']
  })
)
// ↑↑↑

module.exports = environment
app/javascript/packs/application.js
import "bootstrap"
import "../src/application.scss"

require("jquery")
app/javascript/src/application.scss
@import "~bootstrap/scss/bootstrap";
app/views/layouts/application.html.slim
html
 head
  == javascript_pack_tag "application"
  == stylesheet_pack_tag "application"

Webpacker導入後、data-remoteやdata-confirmが動かなくなった場合

yarn add rails-ujs
app/javascript/packs/application.js
import Rails from "rails-ujs";
Rails.start();

Webpacker導入後、*.js.erbファイルが動かなくなった場合

app/javascript/packs/application.js
import $ from "jquery";
global.$ = jQuery;
Updated by Yuto at 2022-01-20 23:55
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.