Yuto Blog

Yuto Blog

Ruby on RailsでWebpackerのエイリアスを設定する方法

Copy config/webpack/environment.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
const { resolve } = require('path')

environment.config.merge({
 resolve: {
  alias: {
   'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js',
   '@': resolve('app/javascript/packs'),
   '&': resolve('app/javascript/packs/components'),
  },
 },
})

サーバーの再起動が必要です。

Updated by Yuto at 2022-01-20 23:55
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.