Yuto Blog

Yuto Blog

Japan, Code and Photo
Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby
Phân biệt các phương thức xuất p / print / puts trong Ruby
Updated by Yuto Yasunaga at 2021/06/04 09:57

Trong Ruby có 3 phương thức xuất ký tự ra màn hình hay được dùng nhất đó là p, print và puts. Về sự khác nhau giữa 3 phương thức này thì được tóm gọn như sau:

Phương thức Xuống dòng ở cuối Phương thức cấu thành Khi bên trong có dấu \
p inspect Xuất ra y vậy
print Không to_s Xuất ra kết quả
puts to_s Xuất ra kết quả

Ví dụ khi sử dụng phương thức p

p "a\nb"
=> "a\nb"

p 'a\nb'
=> "a\\nb'

Phương thức p thường được dùng khi debug để developer dễ hiểu, do đó nếu muốn xuất các giá trị sau khi đã xử lý các ký tự \ (ví dụ \n \a) thì phải sử dụng print hoặc puts

Ví dụ khi sử dụng phương thức print

print "a\nb"
a
b=> nil

print 'a\nb'
a\nb=> nil

Phương thức print sẽ in ra kết quả sau khi xử lý backslash (\n)

Ví dụ khi sử dụng phương thức puts

puts "a\nb"
a
b
=> nil

puts 'a\nb'
a\nb
=> nil

Phương thức puts cũng giống như print, điểm khác biệt là puts sẽ xuống dòng sau khi xuất ra kết quả.

Nếu string được để trong cặp dấu nháy đơn (') thì các backslack sẽ được hiểu như là một ký tự và xuất ra y vậy, do đó nếu muốn xuất ra kết quả của backslack thì phải bọc string trong dấu nháy kép (")


Back