Yuto Blog

Yuto Blog

Install Oh my Zsh on Ubuntu

Install Oh my Zsh on Ubuntu

Install Zsh

sudo apt update
sudo apt install zsh powerline fonts-powerline

Make default

zsh
chsh -s $(which zsh)

Install oh-my-zsh

git clone https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
source .zshrc

Use "agnoster" theme

~/.zshrc
ZSH_THEME="agnoster"

Plugins

zsh-syntax-highlighting

Install:

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting
~/.zshrc
plugins=( 
    # other plugins...
    zsh-syntax-highlighting
)

zsh-autosuggestions

Install:

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions
~/.zshrc
plugins=( 
    # other plugins...
    zsh-autosuggestions
)
Updated by Yuto at 2021-06-19 20:01
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.