Yuto Blog

Yuto Blog

Enable text compression Nginx

Enable text compression Nginx

In Nginx config file

/etc/nginx/sites-enabled/example
server {
  gzip on;
  gzip_types application/json text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/rss+xml text/javascript application/javascript image/x-icon;

Then restart Nginx

sudo service nginx restart
Created by Yuto at 2022-02-02 21:44
1
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.