Cuộc sống Nhật Bản
Yuto Blog

DockerでMailcatcherを使ってRuby on Rails開発環境のメールを受信する

Viettel Money – Ngân hàng số của người Việt iOS
Nội dung chính
DockerでMailcatcherを使ってRuby on Rails開発環境のメールを受信する

Mailcatcherの概要は公式サイトで色々記載されています:https://mailcatcher.me

letter_opener も Ruby on Rails 開発環境のメールがテストできるが、個人的には Mailcatcher の方が便利で使いやすいので、よく使います。

docker-compose設定

Copy docker-compose.yml
1
2
3
4
5
6
mailcatcher:
  image: schickling/mailcatcher
  container_name: mailcatcher
  ports:
    - '1080:1080'
    - '1025:1025'

Dockerを起動したら「localhost:1080」で管理画面にアクセスできます。

スクリーンショット 0003-10-30 22.10.33.png

development.rb設定

Copy config/environments/development.rb
1
2
3
config.action_mailer.delivery_method = :smtp
config.action_mailer.smtp_settings = { address: 'localhost', port: 1025 }
config.action_mailer.raise_delivery_errors = true

Dockerを使わない場合

Mailcatcherのgemインストール

Copy
1
gem install mailcatcher
Mailcatcherを起動
Copy
1
mailcatcher
Updated at 2023-05-09
Nếu bài viết có ích thì các bạn hãy chia sẻ nhé
Rate this article: 4.9/5 (50 ratings)
You didn't rate yet
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.