Yuto Blog

Yuto Blog

Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Đăng trang web WordPress lên server Heroku
Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây:

Tạo file có tên Procfile trong thư mục chính và thêm dòng này:

web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx

 

Tạo file composer.json trong thư mục chính và thêm dòng này:

{ "require": { "hhvm": "3.2.0" } }
 

Sửa file wp-config.php

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
$url = parse_url(getenv('DATABASE_URL') ? getenv('DATABASE_URL') : getenv('CLEARDB_DATABASE_URL'));

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', trim($url['path'], '/'));

/** MySQL database username */
define('DB_USER', $url['user']);

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', $url['pass']);

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', $url['host']);

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', getenv('AUTH_KEY')); 
define('SECURE_AUTH_KEY', getenv('SECURE_AUTH_KEY')); 
define('LOGGED_IN_KEY', getenv('LOGGED_IN_KEY')); 
define('NONCE_KEY', getenv('NONCE_KEY')); 
define('AUTH_SALT', getenv('AUTH_SALT')); 
define('SECURE_AUTH_SALT', getenv('SECURE_AUTH_SALT')); 
define('LOGGED_IN_SALT', getenv('LOGGED_IN_SALT')); 
define('NONCE_SALT', getenv('NONCE_SALT'));

 

Trong Terminal:

git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
heroku create
heroku addons:add cleardb
heroku addons:add sendgrid
 

Sau đó gán các giá trị cần thiết cho Heroku, có thể lấy ở đây: <click here>

heroku config:set AUTH_KEY=''
heroku config:set SECURE_AUTH_KEY=''
heroku config:set LOGGED_IN_KEY=''
heroku config:set NONCE_KEY=''
heroku config:set AUTH_SALT=''
heroku config:set SECURE_AUTH_SALT=''
heroku config:set LOGGED_IN_SALT=''
heroku config:set NONCE_SALT=''
 

Cuối cùng, push trang WordPress lên Heroku

git push heroku master
Updated by Yuto at 2020-06-25 01:58
0
Like this article
Le Minh Thien Toan

Tác giả:Yuto Yasunaga

Xin chào các bạn. Mình là kỹ sư IT đang làm việc ở Nhật Bản. Mình tạo blog này để chia sẻ về cuộc sống và những kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.