Đăng trang web WordPress lên server Heroku

Heroku WordPress

Updated by Yuto Yasunaga at 2020/06/24 16:58
Heroku còn có thể host được trang WordPress, chỉ cần làm theo những bước sau đây:

Tạo file có tên Procfile trong thư mục chính và thêm dòng này:

web: vendor/bin/heroku-hhvm-nginx

 

Tạo file composer.json trong thư mục chính và thêm dòng này:

{ "require": { "hhvm": "3.2.0" } }
 

Sửa file wp-config.php

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
$url = parse_url(getenv('DATABASE_URL') ? getenv('DATABASE_URL') : getenv('CLEARDB_DATABASE_URL'));

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', trim($url['path'], '/'));

/** MySQL database username */
define('DB_USER', $url['user']);

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', $url['pass']);

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', $url['host']);

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', getenv('AUTH_KEY')); 
define('SECURE_AUTH_KEY', getenv('SECURE_AUTH_KEY')); 
define('LOGGED_IN_KEY', getenv('LOGGED_IN_KEY')); 
define('NONCE_KEY', getenv('NONCE_KEY')); 
define('AUTH_SALT', getenv('AUTH_SALT')); 
define('SECURE_AUTH_SALT', getenv('SECURE_AUTH_SALT')); 
define('LOGGED_IN_SALT', getenv('LOGGED_IN_SALT')); 
define('NONCE_SALT', getenv('NONCE_SALT'));

 

Trong Terminal:

git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
heroku create
heroku addons:add cleardb
heroku addons:add sendgrid
 

Sau đó gán các giá trị cần thiết cho Heroku, có thể lấy ở đây: <click here>

heroku config:set AUTH_KEY=''
heroku config:set SECURE_AUTH_KEY=''
heroku config:set LOGGED_IN_KEY=''
heroku config:set NONCE_KEY=''
heroku config:set AUTH_SALT=''
heroku config:set SECURE_AUTH_SALT=''
heroku config:set LOGGED_IN_SALT=''
heroku config:set NONCE_SALT=''
 

Cuối cùng, push trang WordPress lên Heroku

git push heroku master

Back